En el Valle de Himnos ~ Infine... siamo un quartiere...!!!
Nella Valle degli Inni
~ Por fin ... somos un barrio ...!!!
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με τη βοήθεια του Πανοικτίρμονος Θεού , από σήμερα είμαστε και πάλι κοντά σας ,μετά από τη διετή απουσία στην μπλογκόσφαιρα.
Με την επιστροφή μας , σας ανακοινώνουμε την διάθεση , να αποκτήσει το ιστολόγιό μας και άλλους συντάκτες για την καλλίτερη ενημέρωση και
πνευματική βοήθεια των αναγνωστών μας .
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι , όπως συμπληρώσουν τη φόρμα επικοινωνίας (κάτω δεξιά).

Σας περιμένουμε με χαρά!

Θεοτόκης
21/11/2014

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Όσο με ωφέλησαν οι αρρώστιες , δε με ωφέλησε η άσκηση που , σαν μοναχός , έκανα τόσα χρόνια.
Γέρων Παΐσιος

Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2009

Εγκύκλιος του Σεβ. Μητρ. Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου


Πρός
τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν.
 
Παιδιά μου εὐλογημένα,
Χριστός ἐπί γῆς ὑψώθητε!
Γεμᾶτος χαρά ὁ ἱερός Ὑμνογράφος καλεῖ σήμερα τό ἀνθρώπινο γένος, νά ὑψωθῇ ἀπό τή γῆ, νά ἐλευθερωθῇ ἀπό τά φθαρτά, τά ψεύτικα, τά γήινα καί πρόσκαιρα καί νά πανηγυρίσῃ μαζί μέ τούς Ἀγγέλους γιά τήν σωτηρία καί τή λύτρωση.
Ὁ πόθος αἰώνων καί γενεῶν γιά τήν ἔξοδο τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν ὠκεανό τῆς ἀπελπισίας καί τῆς ἁμαρτίας καί ἡ βαθειά καί ἐναγώνια, ἡ μαρτυρική ἀναζήτηση γιά τήν λύτρωση καί τήν σωτηρία, παρεβίασαν τοῦ Οὐρανοῦ τίς πύλες καί ἡ Ἀγάπη σαρκώθηκε. Ὁ Θεός ἦλθεν ἐπί γῆς καί τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη. «Σήμερον ὁ Θεός Λόγος δι’ ἡμᾶς ἄνθρωπος ἐγένετο καί ὁ θνητός ἄνθρωπος ἀθάνατος κατά χάριν γεγένηται. Σήμερον Μαρία ἔτεκεν καί κόσμος ἐφωτίσθη. Ἐκείνη ἐν τῷ σπηλαίῳ καί ἡ οἰκουμένη ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ» (Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος).
Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο καί τόν σύμπαντα κόσμο ἔκανε, τό μέγιστο θαῦμα. Μέ τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ, ἐγνώρισε ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ «τό πάντων καινῶν, καινότατον θαῦμα, τό μόνον καινόν ὑπό τόν ἥλιον, δι’ οὗ ἡ ἄπειρος τοῦ Θεοῦ  ἐμφανίζεται δύναμις», (Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός). Θεόν ἄσαρκον, ἄναρχον καί αἰώνιον νά σαρκοῦται, νά εἰσέρχεται στόν χρόνο, νά κενοῦται, νά ἀδειάζῃ δηλαδή,  γιά νά κερδίσῃ ὁ ἄνθρωπος τόν παράδεισο, τήν κοινωνία μέ τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπό του. Αὐτός, ὁ Κύριος μας, ὁ Παλαιός τῶν ἡμερῶν, ὁ δι’ ἡμᾶς νηπιάσας, ἀνεκαίνισε τόν σύμπαντα κόσμον μέ τήν Σάρκωσή Του, μέ τήν ἐπί τοῦ Σταυροῦ θυσία Του καί τήν ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασή Του.
 «Δι’ αὐτό ὁ μόνος ἀναμάρτητος Λόγος τοῦ Θεοῦ, υἱός ἀνθρώπου γίνεται καί ἐκ Παρθένου γεννᾶται...... καί δι’ ἔργων καί λόγων καί θαυμάτων μεγάλων δείκνυσι καί πιστοῦται τήν πίστιν καί τήν πολιτείαν τῆς σωτηρίας. Καί οὕτως αὐτός ὁ ἀνεύθυνος καί ἀναμαρτήτως ζήσας τῶν ὑπευθύνων ἡμῶν ἀναδέχεται τά πάθη μέχρι θανάτου, ἵνα καί εἰς τόν Ἅδην καταβάς σώσῃ κακεῖ τούς πιστεύσαντας» (Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς).
Ἀδελφοί μου,
Μέσα στήν Ἐκκλησία ἡ ὁποία εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός παρατεινόμενος στούς αἰῶνες, ἐπαναλαμβάνεται τό ἴδιο γεγονός, τό ἴδιο θαῦμα καί μέγα Μυστήριο. Χριστός γεννᾶται, θυσιάζεται καί προσφέρεται σέ μᾶς, μέσα ἀπό τήν Θεία Λειτουργία, πού εἶναι τό κέντρο τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας. Γι’αὐτό καί ἐπαναλαμβάνουμε καί μιά καί δυό καί ἀναρίθμητες φορές. «Ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία δέν ὑπάρχει σωτηρία».
Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό σῶμα τοῦ Σαρκωθέντος Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ. Μακράν τῆς Ἐκκλησίας βιώνει ὁ ἄνθρωπος, τόν πόνο, τήν ἀπαξίωση τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητος, τήν ὀδύνη τῆς δαιμονικῆς μοναξιᾶς καί τήν ἀπελπισία.
Μακράν τῆς Ἐκκλησίας ὑπάρχουν τά πάθη, τά μίση, οἱ πόλεμοι, τά δάκρυα, ὁ πόνος, ὁ θάνατος μέ τήν ψυχοσωματική του διάσταση.
Σήμερα διερωτώμεθα γιά τήν ποικιλώνυμη κρίση πού μαστίζει τόν τόπο μας, τόν κόσμο ὁλόκληρο. Ἡ ρίζα τοῦ προβλήματος αὐτοῦ εἶναι πολύ βαθειά. Εὑρίσκεται στήν ἄρνηση τοῦ Θεοῦ, ἀπό μᾶς τούς ἀνθρώπους. Ἡ κρίση πού βιώνουμε εἶναι πνευματική. Διώξαμε τόν Θεό ἀπό τήν καρδιά μας, ἀπό τό σπίτι μας, ἀπό τήν κοινωνία μας. Ἐκεῖνος ἐπιμένει, κρούει τήν θύρα καί μεῖς ἀρνούμεθα νά Τοῦ ἀνοίξουμε.
            Αὐτή ἡ ἄρνηση τοῦ Θεοῦ ἐκ μέρους μας, εἶναι προϊόν τῆς ἁμαρτίας, ἡ ὁποία «μόνη αἰσχύνη ἐστίν, ἥν οὐδείς εἶναι νομίζει αἰσχύνην, ἀλλά πάντα μᾶλλον ἤ ταύτην», δηλαδή, «Ντροπή εἶναι μόνον ἡ ἁμαρτία, τήν ὁποίαν ἐν τούτοις κανείς δέν θεωρεῖ ντροπή. Συνήθως οἱ ἄνθρωποι θεωροῦν τά πάντα ντροπή, ἐκτός ἀπό τήν ἁμαρτία» (Ἁγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος). 
Παιδιά μου,
«Δίχως Θεό ὅλα ἐπιτρέπονται».
Στά προβλήματα πού ταλανίζουν τήν κοινωνία παγκοσμίως, μόνο μία λύση ὑπάρχει.
Νά ἀνοίξουμε τήν καρδιά μας στό Θεό. Σάν πρόσωπα, σάν κοινωνία ὁλόκληρη. Νά γεννηθῇ μέσα μας ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, νά σκηνώσῃ στήν ὕπαρξή μας.
Μόνο ἔτσι θά ἀποκτήσῃ νόημα ἡ ζωή μας, χαρά ἡ καρδιά μας, θά ἀνακαινισθῇ ὁ σύμπας κόσμος.
Ἀγαπητοί μου,
Ἡ ἀγάπη ἡ δική μας στόν Σαρκωθέντα Θεό, εἶναι ἡ μοναδική ἀπάντηση στό οὐράνιο κάλεσμά Του, στήν μαρτυρική, πατρική κραυγή Του γιά τή λύτρωσή μας ἀπό τόν ὠκεανό τῆς σύγχρονης φρικτῆς ἀπελπισίας καί γιά τήν σωτηρία μας.
Ὅμως αὐτή ἡ ἀγάπη, μή λησμονῆτε ποτέ, ὅτι περνάει μέσα ἀπό τά πρόσωπα τῶν συνανθρώπων μας, τῶν ἀδελφῶν μας τῶν ἐλαχίστων.
«Δεῦτε οὖν ὅσοι τῶν ἐμῶν λόγων ἀκροαταί τυγχάνετε», παραγγέλλει, ὁ Ἱερός Χρυσόστομος, «δεῦτε χριστιανικῶς ἑορτάσωμεν σήμερον. Πῶς ἔσται τοῦτο; Μηδενί κακόν ἀντί κακοῦ ἀποδώσωμεν.... Μή αἴτιος σκανδάλου γίνου.... Μετάδος τῷ δεομένῳ στέγης, σκέπης, σιτίων... Μή μέγα φρόνει, ὁ γάρ δοκῶν τι εἶναι, μηδέν ὤν, ἑαυτόν φρεναπατᾶ..... Ἀπέχεσθε πορνείας.... Τήν κακίαν ἐκκόψατε... Τόν γεννηθέντα Χριστόν δοξάσατε...».
Ἄς ἀκούσωμε ἐντονώτερα, αὐτά τά Χριστούγεννα, τίς παρακλήσεις τῶν πτωχῶν, τήν ἀγωνία τῶν ἀνέργων, τήν κραυγή τῶν ξένων πού ἔχουν βρεθεῖ στόν τόπο μας καί ζοῦν μακριά ἀπό τίς πατρίδες τους, τήν ἀναζήτηση τῶν νέων γιά νόημα καί ἀξία στήν ζωή τους. Ἄς δοῦμε τά δάκρυα τῶν πονεμένων γονέων, πού ἔχουν χάσει τά παιδιά τους, τῶν ἀσθενῶν πού βρίσκονται στοῦ πόνου τό κρεββάτι, τῶν γερόντων, τῶν μοναχικῶν ἀνθρώπων, ὅλων τῶν ἀδελφῶν μας, τῶν ἐν πάσαις ἀνάγκαις ὄντων, ὥστε νά δυνηθοῦμε νά συναντήσωμε τόν δι’ ἡμᾶς πτωχεύσαντα καί νηπιάσαντα Κύριό μας.
Ἀδελφοί μου,
«Χριστός γεννᾶται δοξάσατε.
Χριστός ἐξ οὐρανῶν ἀπαντήσατε.
Χριστός ἐπί γῆς, ὑψώθητε»
Σᾶς ἀσπάζομαι ὅλους πατρικά, ἐν φιλήματι ἁγίῳ
καί σᾶς εὔχομαι ἔτη πολλά καί Θεοφόρα.Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  
 
+  Ο  Π Α Τ Ρ Ω Ν    Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2009

Βόμβα Οικ. Πατριάρχη κατά της Άγκυρας !

«Στην Τουρκία αισθάνομαι σαν να με σταυρώνουν καθημερινά.» Με αυτή τη φράση ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος εξαπέλυσε δριμύτατο κατηγορώ κατά του τουρκικού κράτους

για την εν γένει συμπεριφορά του απέναντι στο Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης αλλά και την ελληνική κοινότητα της Πόλης.

Μιλώντας στην εκπομπή «60 minutes» του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου CBS, ο Οικουμενικός Πατριάρχης για πρώτη φορά επιτίθεται ευθέως κατά του τουρκικού κράτους, καταγγέλλοντας την Άγκυρα  ότι επιθυμεί την πλήρη εξαφάνιση τόσο της ελληνικής κοινότητας των 4.000 ανθρώπων όσο και του ιστορικού και ιερού ρόλου του Πατριαρχείου.

«Η τουρκική κυβέρνηση θα ήταν ευχαριστημένη εάν αφανίζονταν το Πατριαρχείο και εγκαταλείπαμε τη χώρα, όμως εμείς αυτό δεν θα το κάνουμε παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, δεν θα αποχωρήσουμε» είπε νέτα σκέτα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Είναι η πρώτη φορά, εδώ και αιώνες, που ο ιστορικός ηγέτης της Ορθοδοξίας εξαπολύει ευθεία επίθεση κατά της τουρκικής κυβέρνησης, αλλά και κατά του τρόπου με τον οποίο αντιμετώπιζε παλαιότερα η Πύλη, και αργότερα η κοσμική Κεμαλική Τουρκία, τον ρόλο και την ιερή πραγματικότητα του Φαναρίου.

Όπως ανάφερε ο κ.κ. Βαρθολομαίος, παρότι η « Κωνσταντινούπολις είναι το ίδιο ιερή με την Ιερουσαλήμ» και παρότι πολλάκις έχει απευθυνθεί στις τουρκικές θεσμικές Αρχές -από τον πρωθυπουργό Ερντογάν έως και τους υπουργούς της ισλαμικής κυβέρνησης της Τουρκίας- ζητώντας χείρα βοηθείας, αυτοί του γύρισαν την πλάτη και τον άφησαν εντελώς αβοήθητο.

Παρόλα αυτά, ο Πατριάρχης σημειώνει στην τηλεοπτική του συνέντευξη, που θα παρουσιαστεί από το αμερικανικό δίκτυο στις 20 Δεκεμβρίου, ότι παρά τα προβλήματα και τις δυσκολίες τόσο το Πατριαρχείο όσο και ο ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης «θα σταθούν στα πόδια τους».

Σε ερώτηση του δημοσιογράφου, εάν εκτός από τον θεσμικό – ιερό του ρόλο και ο ίδιος προσωπικά θεωρεί ότι σταυρώνεται από τις συνθήκες που επικρατούν στην Τουρκία, απάντησε «Ναι», λέγοντας ότι εδώ και χρόνια τόσο οι Έλληνες της Πόλης όσο και αυτοί που είναι στο Πατριαρχείο θεωρούνται από το τουρκικό κράτος «πολίτες δεύτερης κατηγορίας».

Είναι προφανές ότι η επίθεση Βαρθολομαίου κατά της Άγκυρας, και μάλιστα με τέτοιο ευθύ τρόπο, αποκτά πολιτικές διαστάσεις από την στιγμή που πολύ πρόσφατα ο πρωθυπουργός της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε με τον Μπαράκ Ομπάμα στην Ουάσιγκτον. Σε αυτήν την συνάντηση ετέθη ξεκάθαρα από την αμερικανική πλευρά το ζήτημα του Πατριαρχείου, αυτό της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, καθώς και το θέμα των Βακουφιών -θέμα που αφορά πρωτίστως στην ίδια την επιβίωση του Φαναρίου και της Ορθόδοξης Κοινότητας της Τουρκίας.

Διπλωματικοί κύκλοι στην Αθήνα εκτιμούσαν, νωρίς το μεσημέρι, πως η συνέντευξη Βαρθολομαίου εντάσσεται σε ένα συγκεκριμένο timing και ενδεχομένως να «βοηθά» -υπό προϋποθέσεις- την πρόθεση του ιδίου του Ερντογάν και των Συμβούλων του να προχωρήσουν σε ένα θετικό βήμα όσον αφορά στις σχέσεις Οικουμενικού Θρόνου και Άγκυρας.

Οι ίδιοι κύκλοι σημειώνουν πως ενδεχομένως ο Ερντογάν «χρειάζεται» μία τέτοια ενέργεια, αλλά και την παράλληλη παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουάσιγκτον, ώστε να καμφθούν οι αντιδράσεις του υπερσυντηρητικού μπλοκ των εθνικιστών και των Κεμαλιστών, καθώς και των Στρατηγών, για την απελευθέρωση του καθεστώτος που διέπουν τις ισλαμικές ιερατικές σχολές.

Πηγή : www.romfea.gr

Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2009

Επετειακό Μήνυμα


Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ οφείλω , σε όλους εσάς που παρακολουθείτε το παρόν ιστολόγιο , τιμώντας έτσι , την προσπάθεια διάδοσης ενημερωτικού υλικού .
  
Μέσα σ' ένα χρόνο : 88 αναρτήσεις , 14 ετικέτες , 3078 επισκέψεις , 5 αναγνώστες  και αρκετοί σχολιασμoί .

Εύχομαι και επιθυμώ να συνεχίσετε  τις επισκέψεις σας και τους σχολιασμούς .

Και πάλι ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ !
Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2009

Εκοιμήθη ο Σεβ. Λαγκαδά Σπυρίδων


Σύμφωνα με πληροφορίες, εκοιμήθη πριν από λίγη ώρα πλήρης ημερών ο Μητροπολίτης Λαγκαδά κ. Σπυρίδων, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έπασχε από πολλά προβλήματα
υγείας.
Να σημειωθεί ότι τον Νοέμβριο του 2007, ο μακαριστός Μητροπολίτης Λαγκαδά είχε υποστεί ένα ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο.
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδά κυρός Σπυρίδων (Σωτήριος Τραντέλλης) γεννήθηκε το 1926 στη Θεσσαλονίκη.
Σπούδασε εις την Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ. Διάκονος και πρεσβύτερος χειροτονήθηκε το 1952.
Υπηρέτησε ως καθηγητής των θρησκευτικών εις την Μέση Εκπαίδευση, ως Στρατιωτικός ιερεύς, ως καθηγούμενος της Ι. Μ. Αγίας Θεοδώρας Θεσσαλονίκης, ως εφημέριος του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Θεσσαλονίκης και ως Ιεροκήρυκας και Πρωτοσύγκελος της Μητροπόλεως Κασσάνδρείας.
Ασχολήθηκε ιδιαιτέρως με την χριστιανική αρθρογραφία, συγγράψας πολλά βιβλία και άρθρα χριστιανικού και κοινωνικού περιεχομένου.
Μητροπολίτης Λαγκαδά χειροτονήθηκε την  26 / 6 / 1967.
Ίδρυσε Διαβαλκανικό Κέντρο, Γηροκομείο, Βρεφονηπιακό Σταθμό καθώς και Ραδιοφωνικό Σταθμό εκ του οποίου κηρύττει δις και τρις καθ' εκάστην.
Τέλος, ο 83χρονος μειλίχιος Μητροπολίτης Λαγκαδά κ. Σπυρίδων, εκοιμήθη πλήρης ημερών στις 4 Δεκεμβρίου 2009.

Πηγή : www. romfea.gr

Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2009

Με λαμπρότητα η Θρονική Εορτή στο Φανάρι


Με λαμπρότητα και βυζαντινή μεγαλοπρέπεια τελέστηκε σήμερα στο Φανάρι η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία επί τη εορτή της Θρονικής Εορτής του Οικουμενικού Πατριαρχείου
για τον ιδρυτή της Εκκλησίας της Κων/πόλεως Απόστολο Ανδρέα τον Πρωτόκλητο.

Της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, συμπαραστατούμενος από τους, Μητροπολίτες Περγάμου κ. Ιωάννη, Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, Αυστρίας κ. Μιχαήλ, Ατλάντας κ. Αλέξιο,  Προικονήσου κ. Ιωσήφ, Βεροίας κ. Παντελεήμονα, Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο και Κιλκισίου κ. Εμμανουήλ.

Να σημειωθεί ότι στη Θρονική Εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου όπως και κάθε χρόνο συμμετείχε και Αντιπροσωπεία της Εκκλησίας Ρώμης υπό την ηγεσίαν του Σεβ. Καρδιναλίου κ. Walter Kasper, Προέδρου του Ποντιφικού Συμβουλίου διά την προώθησιν της ενότητος των Χριστιανών.

Πηγή : www.romfea.gr


Λαμπρός εορτασμός του Πολιούχου των Πατρών.


Με ιδιαίτερη λαμπρότητα πραγματοποιήθηκαν στην Πάτρα οι εορτασμοί για τον πολιούχο της πόλης Άγιο Απόστολο Ανδρέα, ο οποίος μαρτύρησε στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Νωρίτερα το πρωί τελέστηκε πολυαρχιερατικό συλλειτουργό με την συμμετοχή του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Ιερωνύμου, των Ιεραρχών μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, του επιχώριου μητροπολίτη Πατρών Χρυσοστόμου και των Ιεραρχών των όμορων Μητροπόλεων. Στην Θεία Λειτουργία και στην περιφορά της τιμίας κάρας του Πρωτοκλήτου Ανδρέα παρέστην ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, βουλευτές και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και χιλιάδες πιστοί από την Αχαΐα και άλλες περιοχές της χώρας. Στην ομιλία του ο Αρχιεπίσκοπος έστειλε ποικίλα μηνύματα ενώ ο μητροπολίτης Πατρών άδραξε την ευκαιρία και ζήτησε την στήριξη του Πρωθυπουργού για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε ο περσινός καταστροφικός σεισμός στον ιστορικό και περικαλλή Ναό της πόλης, στην Παναγία Παντάνασσα.
Τα μηνύματα του Αρχιεπισκόπου
«Η κοινωνία μας σήμερα αντιμετωπίζει τα δικά της προβλήματα. Και εμείς ομολογουμένως πολλές φορές παθαίνουμε σύγχυση. Στην εποχή της συγχύσεως η εικονική πραγματικότητα έχει ταλαιπωρήσει την κοινωνία, ταλαιπωρεί όμως και κάθε έναν από εμάς. Η εικονική πραγματικότητα παρουσιάζει τα πράγματα όπως αυτή θέλει. Όπως θέλει να τα δώσει και περιφρονεί την πραγματικότητα. Και όταν ζούμε την πραγματικότητα απογοητευόμαστε από τον κόσμο τον υποκριτικό και τον ψεύτικο που έχουμε φτιάξει. Όλοι μας έχουμε εμπειρίες, όπου ο καθένας διακονεί και εργάζεται, εμπειρίες που μας απογοητεύουν, εμπειρίες αδιαφάνειας, εμπειρίες διαπλοκής, εμπειρίες που μας στεναχωρούν ή πολλές φορές και εμείς στεναχωρούμε γιατί συμμετέχουμε σ’ αυτές» επισήμανε, μεταξύ άλλων, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών.
«Καταβάλλονται βέβαια προσπάθειες για να λυθούν τα προβλήματα. Πολύ συζήτηση για την κρίση και για τις κρίσεις. Δεν πρέπει να είμαστε εξωπραγματικοί. Κρίσεις υπήρξαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Η δυσκολία είναι να βρούμε τον τρόπο να ερμηνεύσουμε την κρίση και να την αντιμετωπίσουμε. Και η κρίση η συγκεκριμένη ή και οι κρίσεις που θα ακολουθήσουν , δεν είναι κρίση οικονομική αλλά είναι κρίση πνευματική. Πνευματική κρίση που οδηγεί στις άλλες κρίσεις» είπε με νόημα ο κ.Ιερώνυμος και συνέχισε:
«Και βλέπουμε ότι από όλες τις πλευρές καταβάλλονται προσπάθειες για να αντιμετωπιστούν αυτές οι δυσκολίες. Το θέμα όμως είναι όχι να βρούμε το φάρμακο χωρίς τη διάγνωση. Πρέπει πρώτα να γίνει η διάγνωση και μετά να δοθεί το φάρμακο.
Στην συνέχεια ο μητροπολίτης Πατρών καλωσόρισε τον Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου «εις την γην των πατέρων σας. Στη δική σας γη και πατρίδα».
Μαζί με τις συγχαρητήριες ευχές μας, συνέχισε ο κ.Χρυσόστομος, για την ανάδειξη σας με τη βοήθεια του Θεού και την ψήφο του λαού «εις Πρωθυπουργό της Ορθοδόξου Πατρίδος μας δεχθείτε και τις ευχές μας για μακροημέρευση εις στο πολυεύθυνον έργον σας. Εμείς πάντοτε θα δεόμεθα κ. Πρωθυπουργέ ώστε η καρδιά σας να λαλεί αγαθά υπέρ του Έθνους ημών και της Εκκλησίας ημών».
Ο Μητροπολίτης Πατρών προσέφερε στον Πρωθυπουργό μια εικόνα της Παναγίας Παντανάσσης και μαζί και ένα αίτημα του κλήρου και του λαού της πόλης.
«Κύριε Πρωθυπουργέ, δεχθείτε παρακαλώ ως ευλογία μια εικόνα της Παναγίας μας, της Παντανάσσης Κυράς μας. Με την ευχή να σας σκέπει δια παντός εις την ζωήν σας. Επάνω εις την εικόνα αυτή υπάρχει μια επιστολή. Εκεί είναι γραμμένη μια παράκληση εξ ονόματος όλου του Πατραϊκού λαού. Κύριε Πρωθυπουργέ, στο αίμα σας ρέει αίμα ιερατικόν κάτι που πιστεύουμε ακραδάντος ότι πάντοτε ενθυμίστε και ουδέποτε θα λησμονήσετε. Ο προπάππους σας, Ιερεύς Ανδρέας, μπροστά εις την περίπιστον εικόνα της Παντανάσσης των Πατρών, στον περίβλεπτον και και περιάκουστον ναόν της εις την Πάτρα όταν υπηρετούσε ως εφημέριος, μετά την εφημερία του στο χωρίο σας στο Καλέντζι, γονάτισε και προσευχήθηκε για την οικογένεια του.

 Σας συνοδεύει αυτή η ευλογία. Όμως αυτός ο Ναός όπως και άλλοι 80 ναοί της μητροπόλεως μας, επλήγησαν από τον περσυνό σεισμό. Ο Ναός της Παντανάσσης μας, το σέμνωμα και το καύχημα των Πατρών παραμένει ακόμα κλειστός. Γνωρίζω ότι τον αγαπάτε πολύ αυτόν τον Ναό. Γνωρίζω και τον πνευματικό σας σύνδεσμο όπως προανέφερα. Γι΄αυτό μεταφέρω κύριε Πρωθυπουργέ την παράκληση όλων των Πατρινών, εν τη ισχύει σας και τη δυνάμει σας , ως Αχαιός πρωθυπουργός, και χαίρομαι και αγαλόμεθα για αυτό, να βοηθήσετε ώστε συντόμως να αποκατασταθεί ο ναό της Παντανάσσης. Με τη βεβαιότητα ότι η απάντηση σας θα είναι αυτή που περιμένουμε και με την βεβαιότητα κύριε Πρωθυπουργέ ότι θα έρθουμε στο γραφείο σας για να σας ευχαριστήσω για ότι θα κάνετε σας καλωσορίζω και εύχομαι να έχετε υγεία σιδηρά και μακροημέρευση».

Πηγή : www.amen.gr

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2009

Ετήσιο Μνημόσυνο του πρ.Πατρών Νικοδήμου

Αρχιερατικό συλλείτουργο τελέστηκε χθες το πρωί στην πόλη του Πρωτοκλήτου Μαθητού του Χριστού, την Πάτρα
και στον περικαλλή Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέου προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ηλείας και Ωλένης και συλλειτουργούντων των Ναυπάκτου κ. Ιεροθέου, Καισαριανής κ. Δανιήλ, Ζιχνών κ. Ιεροθέου, Βελεστίνου κ. Δαμασκηνού, του οικείου Μητροπολίτου Πατρών κ. Χρυσοστόμου και πλειάδα ιερέων.


Επίσης τελέσθηκε και το Ιερό Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πατρών κυρού Νικοδήμου.

Ομιλητής ήταν ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγ. Βλασίου  κ. Ιερόθεος, ο οποίος αναφέρθηκε στο  μυστήριο της Θείας Λειτουργίας και στον εκλιπόντα Μητροπολίτη.
Μνημόνευσε τα σπάνια τάλαντά του, όπως η καλλιφωνία και οι μουσικές του συνθέσεις, επισήμανε το ότι ήταν φιλακόλουθος και άριστα θεολογικά καταρτισμένος.
Ο κ. Ιερόθεος δεν παρέλειψε, ότι ο μακαριστός κυρός Νικόδημος ήταν ο πνευματικός της αείμνηστης μητρός του. Ακόμη, συνεχάρη τον Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσόστομο για την τιμή που έκαμε στον Προκάτοχό του.

Πηγή  : www.romfea.gr

Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2009

Ελασσώνος και Δημητριάδος στη Σερβία

ImageΜετά την εις Κύριον εκδημίαν του μακαριστού Πατριάρχου Σερβίας κυρού Παύλου, τόσον ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος
Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, όσον και άπασα η Ιεραρχία εξέφρασαν την θλίψη τους καθώς και τις ολόθερμες προσευχές τους προς τον Κύριον της ζωής και του θανάτου υπέρ μακαρίας αναπαύσεως του αοιδίμου Πατριάρχου Παύλου.

Την Εκκλησία της Ελλάδος θα εκπροσωπήσουν κατά την Εξόδιο Ακολουθία, η οποία θα τελεσθεί την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2009, ώρα 1μ.μ. στο Βελιγράδι, οι Σεβασμιώτατοι Συνοδικοί Μητροπολίτες Ελασσώνος κ. Βασίλειος και Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος συνοδευόμενοι από τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη κ. Ιερώνυμο Κάρμα.

Πηγή :  www.romfea.gr

Αντιπροσωπεία της Ι. Κοινότητος στην Κυβέρνηση .Εκτάκτως συνεδρίασε σήμερα στις Καρυές, η διπλή Σύναξη των ηγουμένων και των αντιπροσώπων των 20 Ιερών Μονών του Αγίου Όρους προκειμένου να καθορίσει την στάση της Αθωνικής Μοναστικής Πολιτείας για το νομοσχέδιο που προωθεί η Κυβέρνηση με τίτλο, "Ενίσχυση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εισφορά Κοινωνικής Ευθύνης των μεγάλων εταιρειών και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας".

Η διπλή Σύναξη αποφάσισε να συγκροτηθεί Επιτροπή, από τον ηγούμενο της Ιεράς Μόνης Σίμωνος Πέτρας Αρχιμ. Ελισσαίο και τους αντιπροσώπους της Μεγίστης Λαύρας π.Νικόδημο, της Αγίου Παύλου π.Νικόδημο, της Οσίου Γρηγορίου π.Φώτιο προκειμένου να έχουν επαφές με τους αρμόδιους Υπουργούς και υπηρεσιακούς παράγοντες. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να επιδιωχθεί συνάντηση και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου.

Οι 20 Μονές είναι αντίθετες με την φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας που διαθέτουν -έξω από το Άγιον Όρος- και θα ζητήσουν την εξαίρεση τους.

Το νομοσχέδιο που επεξεργάστηκε το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης προβλέπει την φορολόγηση των εσόδων από τυχόν αξιοποίηση της Εκκλησιαστικής περιουσίας καθώς και την αύξηση του Ενιαίου Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΕΤΑΚ) από 1 σε 3 τοις χιλίοις της αξίας των ακινήτων.

Η Ιερά Κοινότητα συντάσσει επιστολή με αποδέκτη τον πρωθυπουργό. Στο κείμενο θα γίνεται αναφορά στο καθεστώς τελωνειακών και φορολογικών πλεονεκτημάτων
του Αγίου Όρου, με βάση το Σύνταγμα της Ελλάδας, αλλά και τη συμφωνία εισόδου της Ελλάδας στην ΕΟΚ το 1981. Πηγή : www.amen.gr


Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2009

Τουρκική πρόκληση για το Οικουμενικό Πατριαρχείο .

Ακόμα μία τουρκική πρόκληση λύθηκε με υποχώρηση της ελληνικής πλευράς και δεν πήρε διαστάσεις, πριν λίγες ημέρες στην
Τουρκία.

Η Τουρκία απαίτησε και πέτυχε να απαλειφθεί ο όρος «Οικουμενικό» από το πρόγραμμα Έλληνα στρατηγού που επισκέφθηκε επίσημα τη χώρα και είχε προγραμματισμένη επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Η επίσκεψη του Έλληνα διοικητή του Δ' Σώματος Στρατού στην Κωνσταντινούπολη έγινε στις 3, 4 και 5 Νοεμβρίου 2009, στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Έλληνας στρατηγός Σαμπάτης Ξιφαράς ήταν προσκεκλημένος του Τούρκου ομολόγου του.

Όταν, όμως, έστειλε το πρόγραμμά του στην τουρκική πλευρά, οι Τούρκοι απείλησαν με ματαίωση αν δεν άλλαζαν πολλά σημεία με κορυφαίο την προσφώνηση του Πατριάρχη ως «Οικουμενικού», γιατί η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την οικουμενικότητα του Πατριαρχείου.

Τελικά το συμβάν έληξε με υπαναχώρηση της ελληνικής πλευράς, η οποία ύστερα από συνεννόηση με το υπουργείο Εξωτερικών επαναδιατύπωσε το πρόγραμμα της επίσκεψης του στρατηγού, απαλείφοντας τον όρο «Οικουμενικό» από το Πατριαρχείο.

Πηγή : www.romfea.gr

Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2009

Απαγορεύεται να φοράμε σταυρό;


                                    Μον. Μωυσέως Αγιορείτου

Κατά τη δίκη της Ιερά Μονής Βατοπεδίου στο Πενταμελές Εφετείο Θράκης στην Κομοτηνή
συνέβη κάτι πρωτάκουστο.

Ο εισαγγελέας της έδρας Γ. Φλωρίδης, αδελφός του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Β. Φλωρίδη, όπως αναφέρεται και σχολιάζεται σε αρκετές σελίδες του διαδικτύου, είπε στη δικαστή που δικαζόταν για την υπόθεση Μ. Ψάλτη: “Όταν είστε στην έδρα, είναι απαράδεκτο να φοράτε σταυρό, γιατί είναι θρησκευτικό σύμβολο και επηρεάζετε”!
Ναι, το είπε ακριβώς όπως το διαβάσατε.
  Όπως εύστοχα σχολιάστηκε στις ιστοσελίδες, η δικαιοσύνη δεν αποφασίζει βάσει στοιχείων αλλά βάσει το τι φοράει ο κάθε δικαστής..

Αυτό που φέρεται να είπε είναι απαράδεκτο και φοβερό.  Ένας εισαγγελέας να κρίνει μια συνάδελφο κατηγορουμένη από το αν φοράει ή όχι σταυρό. Το ότι φορούσε η δικαστής σταυρό σε δικαστική αίθουσα το χαρακτήρισε απαράδεκτο θρησκευτικό σύμβολο.

Τότε να αφαιρέσουμε και την εικόνα του Χριστού και το ευαγγέλιο από το δικαστήριο. Να μην ορκιζόμαστε στο ευαγγέλιο. Να μην κάνουμε καθόλου το σταυρό μας. Τι είδους σκεπτικό είναι αυτό;

Είναι γνωστό πλέον σε όλους ότι οι κατήγοροι της μονής Βατοπεδίου απολαμβάνουν μεγάλες τιμές από τη νέα κυβέρνηση. Μάλιστα ο εισαγγελέας Β. Φλωρίδης, για πρώτη φορά στα δικαστικά χρονικά, έδωσε συνέντευξη, για να πει πόσο περήφανος είναι που καταδικάστηκαν οι βατοπεδινοί μοναχοί.

Κατά τ’ άλλα παρουσιάζεται ως φιλόθρησκος και φιλοαθωνίτης που επισκέπτεται ορισμένες μονές του Αγίου Όρους. Τέλος πάντων, αυτό είναι δικαίωμά του. Ας επανέλθουμε στο θέμα μας.

Η κ. Ψάλτη ευθαρσώς είπε πως επί τρεις σχεδόν δεκαετίες δικάζει με ήσυχη τη συνείδησή της και ανέφερε: “Μπορεί ο σταυρός να είναι το καύχημά μου, ουδέποτε όμως αποτέλεσε στοιχείο για την κρίση μου”, σε όσα της καταμαρτύρησε ο εισαγγελέας.

Για τον σταυρό είπε ότι τον φορά γιατί είναι οικογενειακό κειμήλιο και αποτελεί έκφραση της θρησκευτικής της πεποιθήσεως. Μεγάλη απορία δημιούργησε στην ίδια και σε όλους το πώς χρησιμοποιήθηκε ακόμη και ο σταυρός που φορούσε. Για πρώτη φορά ακούσθηκε ότι ο σταυρός είναι σημείο προκλήσεως κι εντάσεως.

Ο συνήγορος υπερασπίσεως Τ. Μιχαλόλιας σχολίασε ότι ο εισαγγελέας μοιάζει με καρδινάλιο σε ιερά εξέταση, για το σχόλιο που έκανε για το σταυρό που φορούσε η κ. Ψάλτη, και τόνισε: “Εμείς την ξέρουμε τόσα χρόνια και πάντα με αυτόν τον σταυρό δίκαζε”.

Το συγκεκριμένο θέμα είναι σοβαρό. Δεν μπορεί δηλαδή ένας δικαστής να φορά σταυρό; Δεν μπορεί να κάνει γνωστή τη χριστιανική του ιδιότητα; Δεν μπορεί να εκκλησιάζεται, για να μην τον δουν και θεωρηθεί ότι είναι επηρεασμένος και σε μια εκκλησιαστική δίκη θα είναι μονομερώς τοποθετημένος; Μήπως επιστρέφουμε σε Μεσαίωνα; Μήπως θα αρχίσουμε να διωκόμεθα για την ορθόδοξη πίστη μας;

Είναι πολύ λυπηρά όλα αυτά. Χρειάζεται αντικειμενικότητα, νηφαλιότητα και διάκριση. Εμείς επί της ουσίας του συγκεκριμένου θέματος αναφερθήκαμε και όχι επί της ουσίας του όλου θέματος. Τις πληροφορίες μας λάβαμε από το διαδίκτυο, όπου είναι ενυπόγραφα καταχωρημένες. Αναφέρονται σε λεπτομέρειες που ξενίζουν και προβληματίζουν και δημιουργούν ισχυρά ερωτήματα για προκατάληψη και προαποφάσεις.

Ευχόμεθα να λάμπει η αλήθεια, το πραγματικό δίκαιο και η ευθυκρισία δίχως επηρεασμούς και σκοπιμότητες παντού και πάντοτε. Ο σταυρός είναι σύμβολο ύψιστης ταπεινώσεως, αφάτου κενώσεως και μεγάλης θυσιαστικής αγάπης. Γι’ αυτό τον φοράμε και γι’ αυτό τον προσκυνάμε.

Γι’ αυτό κυριαρχεί σε όλη την εκκλησία. Είναι μεγάλη η σημασία του και βαθύτατος ο συμβολισμός του. Κάθε αντισταυρικός λόγος είναι μάλλον εκ του πονηρού.

Πηγή : www.romfea.gr

Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2009

" Σημείο και Μαρτυρία Θεού...? "

Πηγη www.anaplastiki.blogspot.com


Το αεροπλάνο του ιδιοκτήτη της μεγαλύτερης αλυσίδας κλινικών εκτρώσεων των Η.Π.Α.έπεσε σε ένα νεκροταφείο, όπου υπάρχει υψωμένο Μνημείο του αγέννητου παιδιού!?


Αυτή η φωτογραφία, που λήφθηκε από την αυτόπτη μάρτυρα Martha Guidoni με το κινητό της τηλέφωνο, δείχνει το αεροσκάφος να πέφτει στο κοιμητήριο « Τίμιος Σταυρός », νοτίως του Bert Mooney Airport στο Butte της πολιτείας Montana των ΗΠΑ, στις 22 Μαρτίου 2009. Πέθαναν και οι 17 επιβάτες, που κατευθύνονταν για διακοπές για σκι. Το ιδιωτικό αεροπλάνο είχε ξεκινήσει από το Oroville της Καλιφόρνια, λίγο βόρεια του Σαν Φρανσίσκο, για ένα ταξίδι 1.500 χιλιομέτρων προς το Bozeman της Μοντάνα.Μετα την πτώση ενός ιδιωτικού αεροπλάνου σ' ένα κοιμήτηριο της Μοντάνα των Η.Π.Α. στις 22 Μαρτίου 2009, τα Αμερικανικά Μ.Μ.Ε. ανακοίνωσαν τον θάνατο 7 ενηλίκων και 7 παιδιών που επέβαιναν σ' αυτό. Εκείνο που δεν είπαν όμως είναι καποιες λεπτόμερειες, ότι: Το αεροπλάνο ανήκε στον Irving "Bud" Feldcamp, ιδιοκτήτη μιας αλυσίδας κλινικών εκτρώσεων, της "Family Planning Associates" η οποία πραγματοποιεί τις περισσότερες εκτρώσεις στην Αμερική. Το κοιμητήριο στο οποίο έπεσε το αεροπλάνο είναι καθολικό και ονομάζεται "Τίμιος Σταυρός" και εκεί έχει χτιστεί το... Μνημείο του αγέννητου παιδιού όπου μαζεύονται οι πιστοί κάθε Πέμπτη και προσεύχονται για το σταμάτημα του εγκλήματος των εκτρώσεων.


Αυτό το μνημείο φτιάχτηκε εις μνήμην των παιδιών που πέθαναν εξαιτίας των εκτρώσεων...?Εδώ, η εταιρεία του Feldcamp στη διαδικτυακή διαφήμισή της, υπερηφανεύεταιότι είναι πρώτη στην Αμερική στη δολοφονία αγέννητων παιδιών, από το 1969!Μ' αυτή την ιδιωτική αιμοσταγή μεγαλοεπιχείρηση των εκτρώσεων, ο Irving "Bud" Feldcamp μπορούσε να συντηρεί (εκτός των όσων άλλων...) ΚΑΙ ιδιωτικό αεροπλάνο με το οποίο πήγε για διακοπές μαζί με την οικογένειά του στο Yellowstone Club. Σ' αυτό το αεροπορικό δυστύχημα σκοτώθηκαν, εκτός του ιδίου Irving Feldcamp, οι 2 κόρες του, οι 2 γαμπροί του και τα 5 εγγόνια του, μαζί με 4 οικογενειακούς φίλους και τον πιλότο, ο οποίος παρά την πολυετή εμπειρία του στα αεροπλάνα και τις χιλιάδες ώρες πτήσεών του, δεν διεπίστωσε (ώστε να ανακοινώσει από τον ασύρματο) κάποια προηγηθείσα βλάβη, και το αεροπλάνο έπεσε ξαφνικά κατά μυστηριώδη και εντελώς ανεξήγητο τρόπο...


Αυτα τα γεγονότα κατέγραψε ο Gingi Edmonds ένας ακτιβιστής pro-life ο οποίος δίνει μαρτυρία για τη συνάντησή του με την οικογένεια Feldcamp, οπου τους έδειξε εκμαγεία εμβρύων και τους παρακάλεσε για το καλό των παιδιων τους να σταματήσουν αυτή την επιχειρηση με το αίμα των αθώων αγεννήτων παιδιών.

Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2009


Βροντούν της Πίνδου οι κορφέςΒροντούν της Πίνδου οι κορφές
κι αντιλαλούν τα καταράχια,
πλαγιές βροντούν, σπηλιές και βράχια
κι ως τ' άστρα φτάνουν οι φωτιές.
* * *
Και των Ελλήνων τα παιδιά
σαν αετοί ορμούν στη μάχη,
κάθε κορφή κι αετοράχη
φωτίζει τώρα η Λευτεριά.
* * *
Μα με χαλύβδινη καρδιά
και το χαμόγελο στο στόμα
κρατούνε τ' άγιο τούτο χώμα
μια φούχτ' αμούστακα παιδιά.

Κι αστράφτει η λόγχη κι αντηχεί
μια τρομερή ιαχή "αέρα"
σαν τούτη τη μεγάλη μέρα
άλλη δε γνώρισε η ψυχή.
* * *
Αρκαδία, Ζάλογγοι, Ψαρρά
κι΄ Ομηρικών μαχών εικόνες,
φεύγουν, σκορπούν οι λεγεώνες...
Δάκρυα μας φέρνει η χαρά.
* * *
Και Θερμοπύλες ζουν Εκεί
και δόξες των Βουλγαροκτόνων
και ξαναλάμπει φως αιώνων
από μια σπίθα Ελληνική.
* * *
Λευκών αγγέλων στρατιές
κι΄ Παναγιά ήταν κοντά μας
και φύλαγε τα βήματα μας
απ' όλες τις κακοτοπιές

Τιμή σ' αυτούς που βροντερά
είπανε το "ΟΧΙ" κάποια μέρα!
Τιμή σε εκείνους που "αέρα"
με στήθη φώναζαν γερά. 

Μεσ' του πολέμου τη βοή,
μέσ' τους καπνούς, στην άγρια λαύρα
της λευτεριάς χαϊδεύει η αύρα
την κάθε πούσβηνε πνοή.
* * *
Απ' των Ελλήνων τα ιερά
και τ' άγια κόκκαλα βγαλμένη
σ' όλη τη Γη, στην οικουμένη
χαίρε, ω χαίρε λευτεριά. 


Στέφανος ΜπολέτσηςΜΑΝΑ ΚΑΙ ΓΙΟΣ (1940)
Στης ιστορίας το διάσελο όρθιος ο γιος πολέμαγε
κι η μάνα κράταε τα βουνά, όρθιος να στέκει ο γιος της,
μπρούντζος, χιόνι και σύννεφο. Κι αχολόγαγε η Πίνδος
σαν να' χε ο Διόνυσος γιορτή. Τα φαράγγια κατέβαζαν
τραγούδια κι αναπήδαγαν τα έλατα και χορεύαν
οι πέτρες. Κι όλα φώναζαν: "Ίτε παίδες Ελλήνων ..."
Φωτεινές σπάθες οι ψυχές σταύρωναν στον ορίζοντα,
ποτάμια πισωδρόμιζαν, τάφοι μετακινιόνταν.
* * *
Κι οι μάνες τα κοφτά γκρεμνά σαν Παναγιές τ' ανέβαιναν
Με τη ευκή στον ώμο τους κατά το γιο παγαίναν
και τις αεροτραμπάλιζε ο άνεμος φορτωμένες
κι έλυνε τα τσεμπέρια τους κι έπαιρνε τα μαλλιά τους
κι έδερνε τα φουστάνια τους και τις σπαθοκοπούσε,
μ' αυτές αντροπατάγανε, ψηλά, πέτρα την πέτρα,
κι ανηφορίζαν στη γραμμή, όσο που μες στα σύννεφα
χάνονταν ορθομέτωπες η μια πίσω απ' την άλλη. 


Νικηφόρος Βρεττάκος


ΟΧΙ!
Μια νύχτα Οκτώβρη, μ' όνειρα γεμάτη κι ομορφάδα,
μια τέτοια νύχτα, που οι ψυχές μόνο χαρά ποθούν,
τρανός εχθρός εγύρεψε απ' τη μικρή Ελλάδα
η λευτεριά της κι η τιμή να του παραδοθούν...
* * *
Η δόλια Μάνα αρνήθηκε. Έσφιξε την καρδιά της,
ορθώθηκε περήφανη, γιγάντια, τρομερή,
μας μάζεψε τριγύρω της τα λιγοστά παιδιά της
και είπε: «Ζήστε λεύτεροι ή πέσετε νεκροί!».
* * *
Τα βόλια πέφτουνε βροχή, βροντάει το κανόνι,
μουγκρίζουνε οι μηχανές σε γη και σ' ουρανό,
φωτιά και σίδερο καυτό τις θέσεις μας οργώνει
και σε ποτάμια χύνεται το αίμα μας τ' αγνό.
* * *
Μα δε λυγάμε! Στέκουμε κι ανδρεία πολεμάμε!
Σμπαράλια τ' ατσαλένια τανκς καρφώνομε στη γη
και οι αμέτρητοι εχθροί, που οι λίγοι εμείς νικάμε,
ζητούν τη σωτηρία τους να βρούνε στη φυγή!...
* * *
Δεν είπαμε: «Μόλων λαβε», ετούτη τη φορά.
Μόνο μια λέξη είπαμε, μονάχα «Όχι!»
κι εμπρός στους φοβερούς στρατούς της γης και τα φτερά,
βάλαμε μόνο την ψυχή μας και τη λόγχη!

Κώστας Γκικόπουλος


Πηγή : www.zoiforos.gr

Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2009

Η Πολιτική Παράταξη " ΚΟΙΝΩΝΙΑ " για τις Συμπροσευχές και τον Διάλογο .
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Πολιτική παρεμβολή γιά νά διεκδικήσουμε
αkτά πού γκρεμίζονται στήν πατρίδα μας.


ΚΟΙΝΩΝΙΑ :: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστῶν τοῦ  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

Γραφεῖα Ἀθηνῶν
Γραφεῖα Θεσσαλονίκης
Γραφεῖα Ἀμφίσσης
Ἱπποκράτους 121-123
Ἀριστοτέλους 24
Θόαντος & Ι.Σ.Γάτου
Τ.Κ. 114 72 – ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ. 546 23 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τ.Κ. 331 00 – ΑΜΦΙΣΣΑ
Τηλ: 210 36 37 442
Τἡλ: 2310 27 29 03
Τηλ: 22 650 29 900

Δ ε λ τ ί ο   Τ ύ π ο υ

                                                                                                                Ἀθήνα, 25 Ὀκτωβρίου 2009
Ἀρ. Πρωτ. 20091025-01-24
Ἡ Παράταξή μας παρακολουθεῖ μέ ἀνησυχία τήν δικαιολογημένη ψυχική ἀναταραχή τῶν θρησκευομένων πολιτῶν τῆς Πατρίδος μας ἐξ ἀφορμῆς τῶν πληθυνομένων πειραματισμῶν στόν ἀμετακίνητο χῶρο τῆς Ὀρθοδόξου Δογματικῆς, οἱ ὁποῖοι γίνονται, δυστυχῶς, ἀπό ἐκκλησιαστικά πρόσωπα, τά ὁποῖα ἔχουν πρωτίστως  ταχθεῖ νά περιφρουροῦν τήν Ὀρθόδοξη Πίστη ἀπό κάθε ἀλλοίωση καί νόθευση καί δευτερευόντως νά ἀσχολοῦνται μέ τό πῶς θά προσεγγίσουν ποιμαντικά καί εὐεργετικά τούς ἑτεροδόξους καί ἀλλοθρήσκους.


Οἱ ἀμφισβητήσεις καί ἀναψηλαφήσεις θεολογικῶν θεμάτων πού ἔχουν ἀπό αἰώνων τήν σφραγίδα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, οἱ ἀλλεπάλληλες συμπροσευχές μέ τεροδόξους, δηλαδή μέ αἱρετικούς, ἀλλά καί μέ ἀλλοθρήσκους, στίς ὁποῖες συμμετέχουν Ἐπίσκοποι καί Προκαθήμενοι Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, παρά τήν ρητή ἀπαγόρευση Ἱερῶν Κανόνων Οἰκουμενικῶν Συνόδων, πού πηδαλιουχοῦν τήν Ἐκκλησία καί προστατεύονται ἀπό τό Σύνταγμα τῆς Πατρίδος μας, συνιστοῦν «ἀπειλή» γιά τήν Ὀρθοδοξία, τήν ἀκεραιότητα τοῦ φρονήματος καί τοῦ ἤθους τῶν Ἑλλήνων ἀλλά καί πυροδοτοῦν σέ κρίσιμες στιγμές γιά τό Ἔθνος μας ἀναταραχές καί διασπάσεις τοῦ λαοῦ μας μέ ἀπρόβλεπτες διαστάσεις καί συνέπειες.


Ἡ Παράταξή μας μέ ἀπόλυτο σεβασμό πρός τούς Ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας κρούει τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου πού ἐγκυμονοῦν αὐτές οἱ χωρίς πνευματικό καί ποιμαντικό ἀποτέλεσμα συμπροσευχές καί εἶναι ἀποφασισμένη νά πρωτοστατήση, συμβάλλοντας στήν ἑνότητα καί στήν εἰρήνη τοῦ λαοῦ, δεδομένου ὅτι καί πολιτική εὐθύνη ἔχει ἀλλά καί ἀνήκει στό Ὀρθόδοξο Πλήρωμα.


Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2009

Ένωσις "Κοσμάς Φλαμιάτος", Ξυλοδαρμός πιστού από το Μητροπολίτη ΠάφουΦΙΛΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΝΩΣΗ«ΚΟΣΜΑΣ ΦΛΑΜΙΑΤΟΣ»

20 Οκτωβρίου 2009, ώρα 9.20 π.μ.

2ο ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο επίσκοπος Πάφου χειροδίκησε κατά προσευχομένων ορθοδόξων χριστιανών εντός Ιερού Ναού

Το ΜΕΓΑΛΕΙΟ των Οικουμενιστών: Επαγγέλλονται αγάπη, χρησιμοποιούν βία και ξυλοδαρμούς
Σήμερα το πρωί και ενώ οι πιστοί βρίσκονταν στο Ναό του Αγίου Γεωργίου και προσεύχονταν (δίπλα στο ξενοδοχείο Saint George, όπου συνεδριάζει η Μικτή Επιτροπή του Θεολογικού Διαλόγου Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών Οικουμενιστών) μπήκε ο Μητροπολίτης Πάφου, ζητώντας τους να σταματήσουν την προσευχή και να βγουν έξω. Όταν αρνήθηκαν τους άρπαξε το δικό τους βιβλίο («Ψαλτήρι») που εκείνη τη στιγμή διάβαζαν και όταν αντελήφθη ότι κάποιος τον φωτογράφιζε όρμησε ως μαινόμενος στο μέλος του ΠΑΧΟΠ Παναγιώτη Ν. τον έριξε κάτω και τον χτύπησε.
Εν τω μεταξύ τα ΜΑΤ είναι πέριξ του Ι. Ναού και οι πιστοί είναι αποκλεισμένοι χωρίς νερό, τιμωρημένοι, επειδή αποκάλυψαν και κατήγγειλαν την εμπορευματοποίηση του Ναού από το ξενοδοχείο Saint George, όπου συνεδριάζουν οι Οικουμενιστές του Θεολογικού Διαλόγου με το Μητροπολίτη, που επαγγέλλονται ότι εργάζονται για την αγάπη και την ενότητα των χριστιανών!!!
Οι πιστοί που ευρίσκονται στο Ναό αντιλαμβάνονται ότι από ώρα σε ώρα θα γίνει επιχείρηση για να τους εξώσουν από το Ναό.
Την ώρα που γράφονται αυτά κατευθύνεται προς το Ναό και ο πρόεδρος του «ΚΟΣΜΑ ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ» και υπάρχει φόβος ότι θα του απαγορευθεί η είσοδος, αν δεν επιχειρήσουν την σύλληψή του.
Ζητούμε τις προσευχές των πιστών και τη βοήθεια της Δημοκρατικής πολιτείας στο δικαίωμά μας να προσευχόμαστε ελεύθερα στους ορθόδοξους Ναούς, που δεν είναι ιδιοκτησία και τσιφλίκι των Οικουμενιστών Επισκόπων.

Για την Φιλορθόδοξη Ένωση «Κοσμάς Φλαμιάτος»

Ο Πρόεδρος Λαυρέντιος Ντετζιόρτζιο

Ο Γραμματέας Παναγιώτης Σημάτης

Πηγή  :  www.aktines.blogspot.com